ที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อนส่วนหน้า อว. ประจำจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

e-mail : eastresnet@buu.ac.th
Tel : 038-102968