เกี่ยวกับหน่วยงาน

ที่มา อว. ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 พล อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 242/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยมี พล อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกกระทรวงเป็นกรรมการและปลัดกระทรวงมหาดไทย,ผุ้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม โดยมีอำนาจกำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับนโยบายและมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดในแต่ละจังหวัดตั้งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว.หรือเรียกสั้นๆว่า อว. ส่วนหน้า เพื่อบูรณาการ หน่วยงานในสังกัด อว. ไปสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในแต่ละจังหวัด

หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จำช่วยสนับสนุนในการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ อว. ที่ผ่านการวิจัยจากบุคลากรเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง จากอุทยานวิทยาศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด อว. โดยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) และการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างสูง