กลไก “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ภายใต้นโยบาย อว. ส่วนหน้า

ภารกิจ อว. ส่วนหน้า

อว. ส่วนหน้า จึงเป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมโยงองค์ความรู้แบบบูรณาการจากหน่วยงานใน อว. ที่มีมากกว่า 170 หน่วยงาน ลงสู่พื้นที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากบุคลากรเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง จากอุทยานวิทยาศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด อว. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงาน 3 ศาสตร์ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ

ภารกิจ 4 ด้าน อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดชลบุรี