ประวัติเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง สป.อว. สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน โดยเน้นการวิจัยที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยบูรณาการการดำเนินงานกับเครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่าย ทั่วประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้เครือข่ายบริหารวิจัยทั้ง 9 แห่ง เป็น platform การร่วมมือการทำงานที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ สถานประกอบการในพื้นที่ สร้างนักวิจัยใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในสถานประกอบการเข้าสู่ระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง เกิดการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่และประเทศ โดยประเภทของภาคการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เครือข่ายการบริหารวิจัยภาคตะวันออก ได้ปรับบทบาทในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรวิจัย สร้างความร่วมมือภายในเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ทำให้เกิด Platform ความร่วมมือการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานวิจัยต่อยอดไปสู้การใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริง รวมไปถึงการใช้เทคโนดลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0