สถาบันสมาชิก

สถาบันอุดมศึกษาเป็นสมาชิกเครือข่ายทั้งสิ้น 9 สถาบัน ได้แก่

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา