วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“นำองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษา มาวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สู่ชุมชนฐานราก ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน  รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง”

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1 เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และกลไกการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชนในการทำวิจัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่

2 เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่จากสถาบันอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยในสถานประกอบการให้สามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้

3 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมและมีทักษะในการทำวิจัยและนำผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนไปถ่ายทอดเทคโนโลยีและบ่มเพาะธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs ได้อย่างครบวงจร

4 เป็นช่องทางพัฒนางานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์