ผลงานและนวัตกรรมดีเด่น

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

และกิจกรรมต่างๆ

ม.บูรพา แม่ข่ายเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 (RANC 2022)

ม.บูรพา แม่ข่าย จัดประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ของสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออก

การจัดการทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

ม.บูรพา ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกจัดโครงการ “การจัดการทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม”

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการประยุกต์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

ม.บูรพา ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกจัดโครงการ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการประยุกต์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์”

ม.บูรพา จับมือ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ เซ็น MOU

ม.บูรพา จับมือ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ เซ็น MOU “ร่วมบูรณาการทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม “

การขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

ม.บูรพา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก”
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

อธิการบดี ม.บูรพา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาคระหว่าง อว. และ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
 

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ “การศึกษา ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า”

ประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัย

ม.บูรพา แม่ข่าย จัดประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
 

น้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9

น้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9
 

ผลการดำเนินงาน

การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น)

รายงานการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ

รายงานการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดชลบุรี (อว. ส่วนหน้า จังหวัดชลบุรี)

ลิ้งค์เว็บไซต์

เครือข่ายการวิจัย

contact

  • EasternResearchNetwork: EastResNet
  • eastresnet@buu.ac.th
  • 038-102562