ผลงานและนวัตกรรมดีเด่น

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

และกิจกรรมต่างๆ

ผลการดำเนินงาน

การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น)

รายงานการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ

รายงานการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดชลบุรี (อว. ส่วนหน้า จังหวัดชลบุรี)

ลิ้งค์เว็บไซต์

เครือข่ายการวิจัย

contact

  • EasternResearchNetwork: EastResNet
  • eastresnet@buu.ac.th
  • 038-102562