ข่าวสาร

และกิจกรรมต่างๆ

ม.บูรพา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด : ภาคตะวันออก"

ม.บูรพา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. ประจำจังหวัดชลบุรี

ม.บูรพา รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ร่วมหารือ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ "เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน"

ผู้บริหาร ม.บูรพา พบ รองผู้ว่าราชการ จ.ชลบุรี ร่วมหารือการร่วมงานตามนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

นโยบาย "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ในระดับพื้นที่จังหวัด ร่วมกันหารือในเรื่องของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย C-อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ประจำปี พ.ศ.2563

ผลการดำเนินงาน

การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น)

ลิ้งค์เว็บไซต์

เครือข่ายการวิจัย

contact

  • EasternResearchNetwork: EastResNet
  • eastresnet@buu.ac.th
  • 038-102562