ผลงานและนวัตกรรมดีเด่น

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

และกิจกรรมต่างๆ

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ "หน่วยวิจัยและพัฒนาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ "

ร่วมฟันฝ่าวิกฤตโควิด !! หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. จังหวัดชลบุรี รับมอบกล่อง อว.พารอด และน้ำยาฆ่าเชื้อ แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. จังหวัดชลบุรี ส่งมอบกล่องพารอด ให้เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ส่งต่อให้ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว Home Isolation - Community Isolation

หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. จังหวัดชลบุรี ส่งมอบกล่องพารอด ให้คณะพยาบาล ม.บูรพา ส่งต่อให้ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว Home Isolation - Community Isolation

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ทำโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือเรียกสั้นๆ ว่า U2T เป็นโครงการที่สร้างอนาคตให้กับ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างอนาคต สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชน

ม.บูรพา แม่ข่าย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก-เพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

ม.บูรพา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด : ภาคตะวันออก"

ม.บูรพา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. ประจำจังหวัดชลบุรี

ม.บูรพา รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.บูรพา ร่วมหารือ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ "เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน"

ผู้บริหาร ม.บูรพา พบ รองผู้ว่าราชการ จ.ชลบุรี ร่วมหารือการร่วมงานตามนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

นโยบาย "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ในระดับพื้นที่จังหวัด ร่วมกันหารือในเรื่องของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย C-อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ประจำปี พ.ศ.2563

ผลการดำเนินงาน

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ณ ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี

ขอบคุณวีดีโอจาก : Transform BUU

ผลการดำเนินงาน

การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น)

ลิ้งค์เว็บไซต์

เครือข่ายการวิจัย

contact

  • EasternResearchNetwork: EastResNet
  • eastresnet@buu.ac.th
  • 038-102562