ผลงานและนวัตกรรมดีเด่น

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “คูปองฯวิทย์เพื่อโอทอป”

สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://opms.mhesi.go.th/applications/public/register
สมัครได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข่าวสาร

และกิจกรรมต่างๆ

ม.บูรพา พร้อมขับเคลื่อน การบริหารจัดการขยะตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ม.บูรพา แม่ข่ายเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 (RANC 2022)

ม.บูรพา แม่ข่าย จัดประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ของสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออก

ม.บูรพา ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกจัดโครงการ "การจัดการทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม"

ม.บูรพา ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกจัดโครงการ "การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการประยุกต์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์"

ม.บูรพา จับมือ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ เซ็น MOU "ร่วมบูรณาการทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม "

ม.บูรพา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก"

อธิการบดี ม.บูรพา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาคระหว่าง อว. และ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า

ประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัย

น้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9

ผลการดำเนินงาน

การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่ายเชิงประเด็น)

รายงานการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ

รายงานการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ หน่วยงานปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดชลบุรี (อว. ส่วนหน้า จังหวัดชลบุรี)

ลิ้งค์เว็บไซต์

เครือข่ายการวิจัย

contact

  • EasternResearchNetwork: EastResNet
  • eastresnet@buu.ac.th
  • 038-102562